Tieto on valtaa

Otsikon sanonta on varmaan kaikille tuttu. Tiedolla on nykyajan yhteiskunnassa suurempi arvo kuin koskaan aiemmin. Tietoa luokitellaan ja mallinnetaan monin tavoin. Analyysien pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä menneestä kehityksestä ja kehittää tulevaa toimintaa. Kiinteistöjen tietomallit tulevat kehittymään myös lähivuosina paljon. Tästä tulee olemaan isoa apua kiinteistöjen digitalisoimisessa.

Kiinteistöissä tieto on historiallisesti hajautunut kiinteistön sidosryhmille kiinteistön elinkaaren aikana. Kiinteistön elinkaari on alkanut suunnittelun valmistelusta ja on jatkunut eri kiinteistöillä sen jälkeen oman aikansa. Oleellisinta tietoa hallinnoivat suunnitelmien toteuttamisen eli rakentamisen jälkeen hallitus, huoltoliike ja isännöitsijä.

Kenellä on sitten se tärkein tieto? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, jos tieto on hajautunut. Asiaan voi vaikuttaa mm. edellä mainittujen instanssien toimikausien pituus ja sovittu työnjako. Ennen kaikkea siihen vaikuttaa sovitut menetelmät tiedon tallentamisen osalta. Tieto on valtaa, ja kuulen usein kiinteistöalalla ikäviä kertomuksia tiedon panttaamisesta. Kun joku osapuoli panttaa tietoa, on hänen korvaamisensa vaikeampaa. Kysymyksessä on vallan väärinkäyttö, jolla pyritään usein kilpailun rajoittamiseen. Tällöin asiakkaan valintamahdollisuuksia kavennetaan.

Optiman toimintamallilla kaikki tarvittavat sidosryhmät näkevät haluamansa tiedon pilvipalvelusta oikeaan aikaan missä tahansa liikkuessaan. Meille tieto on työn mahdollistaja, resurssi työn hoitamiseksi tehokkaasti ja laadukkaasti. Haluamme sen olevan sitä myös muille. House Optima® -järjestelmä on rakennettu tukemaan eri sidosryhmien yhteistyön sujuvuutta ja sidosryhmien välistä viestintää. Toimintamallimme mukaan kaikilla on saatavilla oman työnsä tekemisen kannalta tarvittava tieto. Tämä lisää tehokkuutta ja auttaa osaltaan taistelemaan kustannusten nousua vastaan.

Kiinteistön omistajan ja käyttäjän kannalta on hyvin tärkeää, että kaikki tarvittavat tahot pääsevät tekemisen kannalta oleelliseen ja oikeaan tietoon käsiksi helposti. Kaikkea kiinteistöön liittyvää tekemistä on helpompi hallinnoida, kun tiedon etsimiseen ei mene kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa. Kiinteistöalalla on paljon teknologisesti vanhentuneita järjestelmiä, jotka eivät mahdollista läpinäkyvyyttä sidosryhmien välillä. Havaintomme mukaan näihin järjestelmiin on vaikea toteuttaa myöskään rajapintoja. Optima toteuttaa jatkuvasti asiakkaiden tarvitsemia rajapintoja.

Johtamisessa päätöksien tulisi pohjautua mahdollisimman paljon tietoon. Tämä sopii yhtä hyvin liiketoimintajohtamiseen kuin kiinteistöä koskeviin päätöksiin. Kiinteistöä ja siihen liittyvää tekemistä ohjataan tiedolla, joko riittävällä tai riittämättömällä. Kiinteistöä koskeva tieto tulee yhä useammin useasta lähteestä sisältäen myös erilaisia antureita ja mittareita. Energiatehokkuus on kustannussäästöpotentiaalinsa vuoksi yksi keskeisiä teemoja, kun kiinteistöjen ohjauksia suunnitellaan ja toteutetaan. Kiinteistö on kokonaisuus ja yhden näkökulman optimointi muut näkökulmat sivuuttaen voi johtaa pahimmassa tapauksessa vakaviin ongelmiin, kuten kiinteistön homehtumiseen. Siksi kiinteistöä tulee ohjata yhtenä kokonaisuutena riittävää mitattua tietoa hyödyntäen.

Optima Talotekniikan ratkaisut auttavat huolehtimaan kiinteistöstä yhtenä kokonaisuutena. Ratkaisumme voivat tuoda merkittäviä säästöjä kiinteistön elinkaarikustannuksiin. Mitattu tieto kiinteistön olosuhteista, automaation optimaalinen hyödyntäminen sekä sujuva työskentely ja tiedonvaihto sidosryhmien välillä vähentävät turhia kustannuksia kiinteistön sidosryhmiltä. Tästä hyötyvät lopulta kaikki, jotka työskentelevät kiinteistöjen kanssa tai käyttävät ja omistavat niitä.

Sauli