Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Fisplay Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 1.10.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Fisplay Oy, Mestarintie 11, 01730 Vantaa
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Jaakko Kajula jaakko.kajula (at) fisplay.com
 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri sekä FisplayCloud käyttäjärekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
  markkinointi tms.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 1. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  Asiakasrekisterissä: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero,
  sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
  tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden
  muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  Markkinointirekisterissä:henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
  (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden
  IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
  FisplayCloud käyttäjärekisterissä: henkilön nimi, yhteystiedot
  Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käyttötarkoitus on olemassa
  Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
  käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston
  vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa
  olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus
  erikseen.
 2. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
  viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
  asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista
  lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n

  ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin
  niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei
  siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.
  Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain Fipslayn alihankkijoilla, jälleenmyyjille tai
  yhteistyökumppaneille jotka ovat sitoutuneet Fisplayn ehtoihin.
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
  laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
  vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
  rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Takaisin ylös